Phòng chống bão số 12

bão số 12 sễ đổ bộ vào các tỉnh Nam trung bộ